Προσωπικά Στοιχεία και Στοιχεία Επικοινωνίας Βήμα 1 από 11
Ονοματεπώνυμο
Ημ/νία της μορφής "1/1/1980"

Διεύθυνση

Στοιχεία ταυτότητας *

Στοιχεία επικοινωνίας

Βιογραφικό σημείωμα *

Αρχεία .pdf ≤ 2ΜΒ
Συναινώ στην πολιτική απορρήτου
Τυπική Εκπαίδευση (Βασικός Τίτλος Σπουδών) Βήμα 2 από 11
Μόνο το έτος όπως "2010"
Αρχεία .pdf ≤ 2ΜΒ


Τυπική Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος) Βήμα 3 από 11

Τυπική Εκπαίδευση (Διδακτορικός Τίτλος) Βήμα 4 από 11

Ξένη Γλώσσα Βήμα 5 από 11

Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ (Νέες Τεχνολογίες) Βήμα 6 από 11

Επιμόρφωση (από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς) Βήμα 7 από 11
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)
Πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος εκπαιδευτής στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ

Πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος εκπαιδευτής στα μητρώα εισηγητών ΛΑΕΚ (ΟΑΕΔ)

Πιστοποιημένος και εγγεγραμμένος εκπαιδευτής σε άλλο μητρώο εκπαιδευτών/εισηγητών

Επιμόρφωση (από δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς) Βήμα 8 από 11
(Δεν μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών)

Διδακτική Εμπειρία Βήμα 9 από 11

Εργασιακή Εμπειρία Βήμα 10 από 11

Συγγραφικό Έργο Βήμα 11 από 11
Βιβλία /Μονογραφίες / Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά & συνέδρια

Τα στοιχεία που υπεβλήθησαν είναι αληθή και ακριβή